Scroll Top

Lider na rynku reklamy skierowanej do studentów

Studencka Karta Rabatowa Mobile
Regulamin

Studencka Karta Rabatowa Mobile

Regulamin

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Studencka Karta Rabatowa mobile.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji mobilnej o nazwie „Studencka Karta Rabatowa mobile”. Jest on regulaminem w myśl art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. Operatorem Aplikacji i administratorem danych jej użytkowników jest firma Grupa Infos Sp z o.o. prowadząca działalność pod adresem ul. Bór 40, 32-620 Brzeszcze.
 3. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
  1. dystrybucji e-kuponów rabatowych na towary i usługi firm trzecich zwanych w dalszej części Akceptantami,
  2. dostępie do informacji na temat Akceptanta takich jak: adres, dane kontaktowe (numeru telefonu, strony www, adresu e-mail, profilu na serwisie społecznościowym facebook, mapki z markerem określającym lokalizacje Akceptanta)
  3. możliwości wyboru i skorzystania z promocji skierowanych do użytkowników aplikacji
  4. możliwości korzystania z informacji zawartych na funpagu https://www.facebook.com/StudenckaKarta dostępnym na portalu społecznościowym (Przejście dostępne w dziale informacje)
  5. otrzymywania informacji (również w formie powiadomień PUSH):
   • o aktualnych wydarzeniach w danym mieście
   • o aktualnych zaproszeniach na imprezy, koncerty, konferencje i inne inicjatywy w danym mieście
   • o podmianie e-kuponów w banku kuponów
   • o ofertach promocyjnych/sprzedażowych Akceptantów
  6. ukazywaniu treści reklamowych Akceptantów w postaci banerów reklamowych
  7. otrzymywanie ofert i szanse na aplikacje w dziale praca.
 4. Aplikacja jest dostępna na systemy Android oraz iOS i można ją pobrać poprzez stronę infosgroup.pl od 01.10.2021r.
 5. Pobranie Aplikacji, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług, jest bezpłatne. Koszty transmisji danych pokrywają użytkownicy Aplikacji we własnym zakresie na podstawie odrębnych umów zawartych z podmiotami świadczącymi takie usługi.
 6. Zasady dostępnych w banku kuponów promocji skierowanych do użytkowników mogą ulec zmianie w placówce Akceptanta po zamieszczeniu w dostępnym i widocznym miejscu odrębnego regulaminu.
 7. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji tresci, logotypy, elementy i projekty graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych ARW „Infos” lub Akceptantów.

II. ZASADY DOSTEPU DO APLIKACJI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

  1. Z Aplikacji mogą korzystać wszyscy użytkownicy urządzeń mobilnych typu smartfon i tablet, którzy pobiorą ja ze sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym i dodatkowo spełniają następujące kryteria:
   1. ukończyły 18 lat
   2. posiadają aktualna legitymację szkolną, studencka lub pracowniczą swojej placówki edukacyjnej, lub stosunek pracy z firmą dowolnego Akceptanta.
  2. W celu uruchomienia i korzystania z Aplikacji system urządzenia mobilnego musi spełniać następujące wymagania techniczne dla systemów mobilnych:
   • iOS w wersji 9,10,11,12,13,14 lub nowszych
   • Android w wersji 4.4, 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1, 8.0, 8,1, 9.0, 10.0, 11.0 lub nowszych
  3. W celu uruchomienia i korzystania z Aplikacji urządzenie mobilne musi mieć zapewnione:
   1. aktywne połączenie internetowe
   2. aktywną usługę GPS jeżeli użytkownik chce skorzystać z opcji mapy określającej lokalizacje Akceptanta

III. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

  1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób:
   1. zgodny z obowiązującym prawem
   2. nie zakłócający jej funkcjonowania
   3. nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora
   4. dozwolony w zakresie korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji
  2. Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
  3. Każdy Użytkownik posiada przypisany mu unikalny numer zwany numerem ID, który powinien podać Akceptantowi podczas realizacji promocji.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

  1. Operator prowadzi bieżący i stały nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji zapewniając sprawność i poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
  2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
   1. szkody będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich
   2. szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji
   3. realizację usługi lub sprzedaż produktu przez Akceptanta, aczkolwiek dołoży wszelkich starań by zostały zrealizowane zgodnie z podaną ofertą.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne i ograniczenia w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub w jakikolwiek sposób ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

V. ZAKONCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

  1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
  2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora lub ARW „Infos” lub Akceptanta, a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
  3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem

VI. REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej pawelzemla@infosgroup.pl
  2. 2.Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać imię i nazwisko użytkownika.
  3. W terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji

VII. ZMIANY REGULAMINU i DOSTEP DO REGULAMINU, INSTRUKCJA OBSLUGI

  1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich w sekcji ustawienia/regulamin w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Aplikacji.
  2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w serwisie internetowym sklepu oferującego Aplikację na stronie internetowej www.infosgroup.pl oraz w samej Aplikacji.
  3. Instrukcja obsługi Aplikacji jest dostępna na: na stronie internetowej www.infosgroup.pl na https://www.facebook.com/StudenckaKarta oraz w samej Aplikacji.